Tajemné http

Zkratka http znamená Hyper Text Transfer Protocol (protokol pro přenos hypertextu). Tím je označena služba internetu, která byla pro zpracování…

Continue Reading →

Posted in: Web